NRdoet
Preventiemedewerker incl. RI&E

3. Preventiemedewerker incl. RI&E

Training voor preventiemedewerkers met focus op de RI&E. 

Wil je een effectieve training om als preventiemedewerker de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten in jouw bedrijf te waarborgen?


Met relevante informatie over de Arbowet en arbeidsrisico's in het eigen bedrijf leert de preventiemedewerker om aan de Arbowet te voldoen, risico's herkennen en gevaren te voorkomen.


Deze training stelt de toekomstige preventiemedewerkers in staat om wettelijke taken zelfstandig uit te voeren en risico's te herkennen en te voorkomen.


Tijdens deze training gaan we samen aan de slag met de risico inventarisatie en het plan van aanpak.


Inhoud van de training


Vóór de training wordt er een vragenlijst gedeeld en verzocht om foto’s te maken en gegevens op te zoeken.


Tijdens de training worden, naast een toelichting op de Arbowet, de verzamelde informatie en de reeds bekende risico’s besproken. Aan het eind van de dag is duidelijk met welke stappen de deelnemer aan de slag kan.


Tijdens dagdeel 2 behandelen we de RI&E en maken we het plan van aanpak. De reeds bekende informatie en de risico’s worden, onder begeleiding van de trainer, verwerkt door de deelnemers. Dit alles bij voorkeur in het RI&E instrument van de betreffende branche.


Het derde dagdeel wordt besteed aan het maken van inspectieformulieren, lmra's, toolboxen en tra's.


Gedurende 12 weken vanaf de eerste trainingsdag kan de deelnemer contact opnemen met de trainer voor aanvullende adviezen.


De begeleiding stopt na de toetsing tenzij anders is afgesproken.


Doelen van de training • Je kunt de RI&E opstellen en bijwerken.
 • Je kunt praktische acties en beheersmaatregelen uitvoeren of delegeren.
 • Je hebt inzicht in relevante Arbowetgeving voor jouw bedrijf.
 • Je herkent arbeidsrisico's en kunt ze beheersbaar maken.
 • Je kunt de arbeidshygiënische strategie toepassen.
 • Je kunt (werkplek) inspecties lopen, toolboxen geven, laatste minuut risico LMRA opstellen, taak risico analyse TRA maken.
 • Je weet hoe je gegevens op de juiste manier kunt vastleggen.
 • Je kunt informatie geven over gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf.


 • Je voorkomt ongevallen en verzuim.
 • Je voorkomt boetes van de Arbeidsinspectie.
 • Je hebt een RI&E die aan de wetgeving voldoet.
symbool info
 • 3 dagen van max 5 uur
 • Max 3 maand doorlooptijd
 • Tot 2 deelnemers
 • Op locatie van aanvrager
 • Ondersteuning, 3 maand
 • Safety Triggers, 3 maand gratis
 • Certificaat
 • Toetsing RI&E op aanvraag


€ 2100

per organisatie

Persoonlijke training preventiemedewerker

Het traject in de praktijk


De preventiemedewerker krijgt veiligheidskundige ondersteuning binnen het eigen bedrijf. Door samen de RI&E en de volgende stappen te doorlopen leert de preventiemedewerker wat nodig is in het eigen bedrijf en leert de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren. De preventiemedewerker krijgt tijdens het traject toegang tot Safety Triggers waarin alle benodigde veiligheidszaken worden bijgehouden.

De preventiemedewerker leert wettelijke taken uitvoeren.


 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker krijgt inzicht in


 • Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
 • Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.
 • De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.
 • Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.
 • De verbetermogelijkheden en hoe deze te vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.
 • Hoe bepaalde acties te delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.
 • Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.
 • Adviseren over de werkplekinrichting.
 • Informatieverstrekking en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.

De preventiemedewerker


De afstemming is met de preventiemedewerker. Dat kan de eigenaar zijn of iemand die hiervoor is aangewezen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk. Omdat we werken in Safety Triggers en sommige documenten in Word en Excel worden bewerkt, is gebruikerskennis van deze programma's wel zo handig.


Randvoorwaarden voor het slagen van het traject


De werkgever geeft de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen om zijn taken uit te voeren en staat open voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.


Het doel is dat de preventiemedewerker dit zelfstandig kan na de training


 • Risico Inventarisatie & Evaluatie bijwerken.
 • Aangepast Plan van aanpak opstellen.
 • Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen, weekstart, informatieborden, etc.

 • Een eigen jaarplanning in Safety Triggers maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.

Waarom deze training met ondersteuning werkt


✓ De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.
✓ Door specifieke kennis zijn er geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.
✓ Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het traject, ook de taken worden uitgevoerd.
✓ Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.
✓ Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.
✓ Er zijn minder ongevallen en verzuim en er is bewijs van goed werkgeverschap.