NRdoet
RI&E opstellen

Maak je eigen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Wil je als preventiemedewerker aan de slag met het inventariseren van de risico’s in jouw bedrijf en kun je wel wat hulp gebruiken?


Tijdens deze training maken we samen een start met de risico inventarisatie en het plan van aanpak.


RI&E opstellen

Inhoud van de training


Vóór de training krijg je een vragenlijst en het verzoek om foto’s te maken en gegevens op te zoeken.

De informatie en de bekende risico’s verwerk je, onder begeleiding en, bij voorkeur in het RI&E instrument van jouw branche. Als die niet beschikbaar is dan stel ik gratis een instrument beschikbaar.

Aan het eind van de dag is duidelijk met welke stappen je, in jouw eigen tempo, aan de slag kunt.

Na 2 tot 4 weken nemen we, tijdens het 2e dagdeel, de RI&E en het van aanpak op en maken we het definitief.

Als de RI&E getoetst moet worden kan dit in een aparte opdracht uitgevoerd worden.

Doelen van de training


 • je herkent de risico’s in jouw bedrijf
 • je ontdekt wat nodig is om risico’s weg te nemen
 • je leert wat nodig is om aan de wet te voldoen
 • je voorkomt ongevallen en verzuim
 • je voorkomt boetes van de Arbeidsinspectie

Een RIE'tje doe je er niet zomaar even bij

Persoonlijke in-company training Preventiemedewerker

Het traject in de praktijk


De preventiemedewerker krijgt veiligheidskundige ondersteuning binnen het eigen bedrijf.Door samen de RI&E en de vervolgstappen te doorlopen leert de preventiemedewerker wat nodig is in het eigen bedrijf en leert de wettelijke taken zelfstandig uit te voeren.De preventiemedewerker krijgt tijdens het traject toegang tot Safety Triggers waarin alle benodigde veiligheidszaken worden bijgehouden.

De preventiemedewerker leert wettelijke taken uitvoeren.


 • Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Uitvoeren (of meewerken aan de uitvoering) van de beheersmaatregelen uit het plan van aanpak.
 • Advies geven aan en samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Of, als deze er niet zijn, de belanghebbende werknemers.
 • Adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbeidsdienstverleners.


De preventiemedewerker krijgt inzicht in


 • Welke kennis, middelen en tijd hij nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.
 • Welke Arbowetgeving relevant is voor het bedrijf.
 • De arbeidsrisico’s in het eigen bedrijf kennen en beheersbaar maken.
 • Hoe de arbeidshygiënische strategie toegepast dient te worden.
 • De verbetermogelijkheden kennen en deze vertalen naar een concrete oplossing in de eigen bedrijfssituatie.
 • Bepaalde acties delegeren en erop toezien dat het goed wordt uitgevoerd.
 • Op welke wijze gegevens moeten worden vastgelegd.
 • Adviseren over de werkplekinrichting.
 • Informatieverstrekken en voorlichting geven over gezond en veilig werken binnen het eigen bedrijf.

De preventiemedewerker


De afstemming is met de preventiemedewerker. Dat kan de eigenaar zijn of iemand die hiervoor is aangewezen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de preventiemedewerker gemotiveerd is om kennis op te doen over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wil toepassen in de praktijk. Omdat we werken in Safety Triggers en sommige documenten in word en excel worden bewerkt, is gebruikerskennis van deze programma's wenselijk.


Randvoorwaarden voor het slagen van het traject


De werkgever geeft de preventiemedewerker voldoende tijd en middelen om zijn taken uit te voeren en staat open voor aanpassingen en investeringen om risico’s binnen het bedrijf te beheersen.


Het doel is dat de preventiemedewerker dit na 1 jaar zelfstandig kan


 • Risico Inventarisatie & Evaluatie bijwerken.
 • Aangepast Plan van aanpak opstellen.
 • Acties uit het plan van aanpak uitvoeren of delegeren.

Arbobeleid, pbm’s, bhv plan, onderhoud, keuringen, aanpassingen, vastlegging, planning, etc.

D.m.v. Toolboxen, werkoverleggen, weekstart, informatieborden, etc.

 • Een eigen jaarplanning in Safety Triggers maken voor taken gericht op de Arbowetgeving.

Waarom deze training met ondersteuning werkt


✓ De risico’s in het bedrijf zijn snel bekend door het direct opstellen van de RI&E.
✓ Door specifieke kennis zijn er geen uitgaven voor onnodige beheersmaatregelen.
✓ Er zijn regelmatig contactmomenten zodat, naast het traject, ook de taken worden uitgevoerd.
✓ Er hoeft geen tijd besteed te worden aan regelgevingen die niet relevant zijn voor het bedrijf.
✓ Het bedrijf voldoet aan de geldende Arbowetgeving.
✓ Er zijn minder ongevallen en verzuim en er is bewijs van goed werkgeverschap.